Lexie 考研英语真题精读班(2005-2010年)

课程信息

课程来自于 Lexie 考研英语真题精读班(2005-2010年)5.23-7.24

做考研英语真题是考研英语复习环节的重中之重,因为只有熟悉了真题,才能了解考研英语真题的出题规律,从而有针对性地复习。

考研英语真题除了用来做题,也可以作为应试和语言知识积累的素材,做完题以后,有必要再把题目精读一遍,这样会收获不少。

比如说阅读材料,可以在对答案的时候去仔细读一读阅读题的原文,总结一下阅读材料里常使用的表达方式,并记下来,这样有助于熟悉阅读文本,在下次遇到类似的表达就可以迅速反应了,这样可以提高阅读速度。

此外,还需要总结阅读材料的出题方式,比如说科技类文本喜欢如何出题,健康知识类文本怎样设题等,当拥有出题人的思维的时候,那么在做题浏览阅读文章的时候,就会下意识去注意并筛选出阅读材料里的关键信息,有时候甚至还没看题目就能“预测”到会设什么样的题,如此以来做题能力就提高很多了。此外,对于经常犯错的题目类型更是要精读,将文本吃透,积累这类文本中频繁出现的表达方式,这样才能有效避免犯同类错误。但是要注意的是,对于能力较强的考生,不必每道题都精读,多看看自己的易错题就行了,这样比较省时间。

课程目录

第1周

Text1 睡前复习1.jpg

1.考研英语 2005年 Text 1 (精读)替换.doc

Text1 睡前复习2.jpg

Text2 睡前复习2.jpg

2.考研英语 2005年 Text 1 (练习)替换.pdf

Text2 睡前复习1.jpg

Text3 睡前复习2.jpg

3.考研英语 2005年 Text 2(精读)替换.pdf

Text3 睡前复习1.jpg

4.考研英语 2005年 Text 2(题目)替换.pdf

5.考研英语 2005年 Text 2(练习)替换.pdf

6.考研英语 2005年 Text 3(精读)替换.pdf

7.考研英语 2005年 Text 3(题目)替换.pdf

8.考研英语 2005年 Text 3(练习)替换.pdf

第1周.jpg

第2周

1.精读:考研英语 2005年 Text 4.pdf

2.题目:考研英语 2005年 Text 4.pdf

3.练习:考研英语 2005年 Text 4.pdf

Text4 睡前复习2.jpg

4.汇总:2005 年题目词汇(Text 1-2).pdf

Text4 睡前复习1.jpg

5.汇总:2005 年题目词汇(Text 3-4).pdf

6.精读:考研英语 2006年 Text1.pdf

7.题目:考研英语 2006年 Text1.pdf

8.练习:考研英语 2006年 Text1.pdf

2006 Text1 睡前复习1.jpg

2006 Text1 睡前复习2.jpg

第2周.jpg

第3周

1.精读:考研英语 2006年 Text 2.pdf

2.题目:考研英语 2006年 Text2.pdf

3.练习:考研英语 2006年 Text 2.pdf

4.精读:考研英语 2006 Text 3.doc

5.题目:考研英语 2006 Text 3.pdf

6.练习:考研英语 2006年 Text 3.pdf

7.精读:考研英语 2006年 Text 4.pdf

8.题目:考研英语 2006年 Text 4.pdf

9.练习:考研英语 2006年 Text 4.pdf

10.汇总:2006 年题目词汇(Text 1-2).pdf

11.汇总:2006 年题目词汇(Text 3-4).pdf

2005年热词僻义 Text 1-2.jpg

2005年热词僻义 Text 3-4.jpg

2006 Text2 睡前复习2.jpg

2006 Text3 睡前复习1.jpg

2006 Text3 睡前复习2.jpg

2006 Text4 睡前复习2.jpg

2006 Text4 睡前复习1.jpg

2006 Text2 睡前复习1.jpg

第4周

1.题目:考研英语 2007年 Text 1.pdf

2.精读:考研英语 2007年 Text 1.pdf

3.练习:考研英语 2007年 Text 1.pdf

4.精读:考研英语 2007年 Text2.pdf

5.题目:考研英语 2007年 Text2.pdf

6.练习:考研英语 2007年 Text2.pdf

7.精读:考研英语 2007年 Text 3.pdf

8.题目:考研英语 2007年 Text 3.pdf

9.练习:考研英语 2007年 Text 3.pdf

2007 Text2 睡前复习1.jpg

2007 Text3 睡前复习1.jpg

2007 Text3 睡前复习2.jpg

2007 Text1 睡前复习2.jpg

2007 Text1 睡前复习1.jpg

2007 Text2 睡前复习2.jpg

第5周

1.精读:考研英语 2007年 Text 4.pdf

2.题目:考研英语 2007年 Text 4.pdf

3.练习:考研英语 2007年 Text 4.pdf

4.汇总:2007 年题目词汇(Text1-2).pdf

5.汇总:2007 年题目词汇(Text3-4).pdf

6.精读:考研英语 2008年 Text 1.pdf

7.题目:考研英语 2008年 Text 1.pdf

8.练习:考研英语 2008年 Text 1.pdf

2007 Text4 睡前复习2.jpg

2007 Text4 睡前复习1.jpg

2008 Text1 睡前复习2.jpg

2008 Text1 睡前复习1.jpg

第6周

1.精读:考研英语 2008年 Text 2.pdf

2.题目:考研英语 2008年 Text 2.pdf

3.练习:考研英语 2008年 Text 2.pdf

4.精读:考研英语 2008年 Text 3.pdf

5.题目:考研英语 2008年 Text 3.pdf

6.练习:考研英语 2008年 Text 3.pdf

7.精读:考研英语 2008年 Text 4.pdf

8.题目:考研英语 2008年 Text 4.pdf

9.练习:考研英语 2008年 Text 4.pdf

10.汇总:2008年题目词汇(Text 1-2).pdf

11.汇总:2008年题目词汇(Text 3-4).pdf

2008 Text4 睡前复习2.jpg

2008 Text3 睡前复习1.jpg

2008 Text2 睡前复习1.jpg

2008 Text2 睡前复习2.jpg

2008 Text4 睡前复习1.jpg

2008 Text3 睡前复习2.jpg

第7周

1.精读:考研英语一 2009 Text 1.pdf

2.题目:考研英语一 2009 Text 1.pdf

3.练习:考研英语 2009年 Text 1.pdf

4.精读:考研英语 2009年 Text 2.pdf

5.题目:考研英语 2009年 Text 2.pdf

6.练习:考研英语 2009年 Text 2.pdf

7.精读:考研英语 2009年 Text 3.pdf

8.题目:考研英语 2009年 Text 3.pdf

9.练习:考研英语 2009年 Text 3.pdf

2009 Text2 睡前复习2.jpg

2009 Text1 睡前复习2.jpg

2009 Text3 睡前复习1.jpg

2009 Text2 睡前复习1.jpg

2009 Text3 睡前复习2.jpg

2009 Text1 睡前复习1.jpg

第8周

1.精读:考研英语 2009年 Text 4.pdf

2.题目:考研英语 2009年 Text 4.pdf

3.翻译&语法&复盘:2009年 Text 4.pdf

4.精读:考研英语一 2010年 Text 1.pdf

5.题目:考研英语 2010年 Text 1.pdf

2009 Text4 睡前复习2.jpg

2009 Text4 睡前复习1.jpg

2010 Text1 睡前复习1.jpg

考研英语2005年真题

2005年 Text 2【空白笔记】.pdf

2005-Text2-复盘练习.pdf

2005年 Text 1【空白笔记版】.pdf

2005 Text 4【复盘答案】.pdf

2005 Text 3【复盘练习】.pdf

2005 Text 1【复盘答案】.pdf

2005年 Text 3【空白笔记】.pdf

2005 题目词汇【复盘答案】.pdf

2005 Text 3 【复盘答案】.pdf

2005年 Text 1-4【试题版】.pdf

2005-Text2-复盘答案.pdf

2005 Text 4 【复盘练习】.pdf

2005 Text 1 【复盘练习】.pdf

2005年 Text 4【空白笔记】.pdf

2005 题目词汇【复盘练习】.pdf

考研英语2006年真题

2006题目词汇 【复盘答案】.pdf

2006 Text 3 【空白笔记】.pdf

2006 Text4【复盘答案】.pdf

2006题目词汇 【复盘练习】.pdf

2006 Text4 【复盘练习】.pdf

2006 Text 4 【空白笔记】.pdf

2006 Text 1【空白笔记】.pdf

2006 Text 1【复盘答案】.pdf

2006 Text 3 【复盘练习】.pdf

2006 Text 3【复盘答案】.pdf

2006 Text 2【复盘练习】.pdf

2006 Text 2【复盘答案】.pdf

2006年 Text 1-4【试题版】.pdf

2006 Text 2【空白笔记】.pdf

2006 Text 1【复盘练习】.pdf

考研英语2007年真题

2007 Text 3【空白笔记】.pdf

2007题目词汇 【复盘答案】.pdf

2007 Text 2 【复盘练习】.pdf

2007 Text 3 【复盘答案】.pdf

2007 Text 1 【复盘答案】.pdf

2007 Text 3 【复盘练习】.pdf

2007 Text 4 【复盘答案】.pdf

2007 Text 2【空白笔记】.pdf

2007题目词汇 【复盘练习】.pdf

2007 Text 2 【复盘答案】.pdf

2007 Text 1【空白笔记】.pdf

2007 Text 4【空白笔记】.pdf

2007 Text 1 【复盘练习】.pdf

2007 Text 4 【复盘练习】.pdf

2007年 【试题版】.pdf

考研英语2008年真题

2008-Text1-复盘答案.pdf

2008 Text3 【复盘答案】.pdf

2008 Text 4 【空白笔记】.pdf

2008 Text3 【复盘练习】.pdf

2008 题目词汇 【复盘答案】.pdf

2008 Text 2 【空白笔记】.pdf

2008 题目词汇 【复盘练习】.pdf

2008 Text4 【复盘练习】.pdf

2008 Text4 【复盘答案】.pdf

2008 Text 3 【空白笔记】.pdf

2008年 试题版.pdf

2008 Text2 【复盘练习】.pdf

2008 Text 1 【空白笔记】.pdf

2008 Text2 【复盘答案】.pdf

2008-Text1-复盘练习.pdf

考研英语2009年

2009 Text 1 【空白笔记】.pdf

2009 Text 4 【空白笔记】.pdf

2009年 试题版.pdf

2009 Text 3 【空白笔记】.pdf

2009 Text 2 【空白笔记】.pdf

考研英语2009年真题

2009 Text4 【复盘练习】.pdf

2009 Text 3 【复盘答案】.pdf

2009 Text 2 【复盘答案】.pdf

2009 Text 4 【空白笔记】.pdf

2009 Text 1 【复盘答案】.pdf

2009 Text4 【复盘答案】.pdf

2009 Text 2 【空白笔记】.pdf

2009 Text 1 【空白笔记】.pdf

2009 Text 2 【复盘练习】.pdf

2009 Text 3 【复盘练习】.pdf

2009 Text 1 【复盘练习】.pdf

2009年 试题版.pdf

2009 Text 3 【空白笔记】.pdf

考研英语2010年

2010 Text 2 【空白文档】.pdf

2010 Text 4 【空白笔记】.pdf

2010 Text 3 【空白文档】.pdf

2010年 试题版.pdf.pdf

2010 Text 1 【空白文档】.pdf

考研英语2010年真题

2010年 试题版.pdf.pdf

2010 Text 4 【空白笔记】.pdf

2010 Text 2 【空白文档】.pdf

2010 Text 1 【空白文档】.pdf

2010年 试题版.pdf

2010 Text 3 【空白文档】.pdf

猜你喜欢

猜你在找

版权声明:
1,本站资源收集于网络,只做学习和交流使用,版权归原作者所有,请在下载后24小时之内自觉删除。
2,积分仅用来维持网站运营,性质为用户友情赞助,并非购买课程费用(1元=1积分);
2,如本贴侵犯到您的权益,请按要求提供相应版权证明材料联系:sochaocom@qq.com,侵权投诉
潮课网 » Lexie 考研英语真题精读班(2005-2010年)

发表评论

Hi, 如果你对课程有疑问,可以跟我联系哦!

联系作者